21: Society & Security

مزاحمت

-- این موضوع اکیداََ ممنوع می باشد تا برای کمبود اطلاعات شخص ثالثی، او را از موضوع هایی تهدید کنید، تلاش برای شکست این قانون بن دائمی در پی خواهد داشت. -- این موضوع اکیداَ ممنوع میباشد تا پلیری که در سرور هست به صورت های دائمی و مورد های خاص اذیت کنید چه به دلایل OOC و IC ، تا تجربه شخص را از رول پلی زده کنید.

حمله های اینترنتی

-- حمله های اینترنتی و یا تهدید به آن خلاف قوانین سرور iran roleplay می باشد و بن دائمی در پی دارد. -- بحث هایی که پتانسیل به حمله اینترنتی به سرور را دارد (DDOS.ATC و … ) بن در پی دارند.
Last modified 8mo ago