9: Sexual Roleplay & Torture RP

تعریف

رول پلی هایی که مشمول آرپی های سکشوال هستند فقط زمانی مجاز میباشد که تمامی افرادی که در صحنه هستند به صورت OOC در چت قبول کنند، که قابل ارائه دادن مدرک در صورت شکایت از پلیر باشد. قانون شکنجه به این معنی هست که شما برای شکنجه باید از فرد اجازه OOC بگیرید در غیره این صورت این کار مشکل دارد و نقض قوانین است.
افراد موظف هستند قبل از انجام دادن هرگونه رول پلی جنسی (از جمله الفاظ جنسی به جنس مخالف) از آنها به صورت (OOC) اجازه بگیرند و باید مدارک مربوطه از این اجازه را داشته باشند.
Last modified 1d ago
Copy link