11: Robbery

تعریف

به کلیه سرقت های داخل سرور به اصطلاح Robbery می گویند
-- در Robbery Bank ها MAX افراد دزد می تواند no limits نفر باشد + ۱ نفر گروگان باشد. -- در Robbery bank دزد ها موظف هستند از پلیس ها درخواست منطقی کنند:
مثال اشتباه : آقایان پلیس سری 10میلیون پول بدهید تا گرگان را آزاد کنم. همان طور شما از بانک دزدی کرده اید دیگر نیازی به پول ندارید پس این درخواست اشتباه است.
-- حداقل تایم مذاکره در بانک 30 دقیقه باید باشد. -- در RP بانک نباید از گروگان معمولی یعنی به صورت رندوم یا اتفاقی استفاده کنید و باید گروگان شامل قانون 5.7(قانون DM) باشید. -- تیراندازی از فواصل خیلی دور ممنوع است , برای مثال از بالای کوه پایین ترین ارتفاع ممکن رو بزنید. -- برای شروع Robbery Bank حداقل تعداد پلیس ها باید ۱۰ نفر باشد.
نکته مهم : رابرها نمی توانند هنگامی که پلیس در حال آمدن به موقعیت است پلیس را مورد حمله قرار دهند ( به عنوان مثال یک راب در paletobay انجام شود و اشخاص رابر راه senora freeway را مسدود کنند و پلیس های در حال اعزام را مورد حمله قرار دهند)
Last modified 8mo ago
Copy link