22: Reports
قوانین شکایات و ریپورت ها

تعریف

-- فقط ادمین ها میتوانند آرپی را پاز(Pause) بدهند یا برای قانون شکنی تحقیق کنند در آن صحنه. -- فقط ادمین ها میتوانند آرپی را منحل(Failed,Avoid) کنند. -- هر گونه خرید و فروش پول داخل گیم با پول واقعی ممنوع است و در صورت مشاهده فرد بن و ریست اکانت میشود -- تمامی افراد موظف هستند در صورت قانون شکنی آرپی را ادامه دهند مگر ادمین آرپی را متوقف کند. report/ آرپی را متوقف نمی کند.

ریپورت:

-- پلیر ها در صورت مشاهده قانون شکنی در بازی باید با استفاده از report/ به ادمین گزارش داده و در صورت بی جواب ماندن موضوع ، به فروم مراجعه کنند. -- پلیر ها میتوانند در صورت درخواست برای مجازات سبک تر، یا پیگیری مجدد شکایت، به دیسکورد مراجعه کنند. -- پلیر ها وقتی مجاز به ریپورت دادن هستن که خود در آن صحنه حضور داشته باشند.(یا ویدیو خودتان یا کسانی که در آن صحنه هستن) -- به قانون شکنی های قدیمی تر از 7 روز رسیدگی نخواهد شد. -- برای ریفاند باید دارایی ازدست رفته از 150,000 بیشتر باشد تا به آن رسیدگی شود. -- بعد ریپورت ادمین تیکیت می تواند شکایت را ببند اگر فردی که شکایت کرده درخواست بستن آن تیکت را داشته باشد.
Last modified 8mo ago