3: PowerGaming
قوانین پاورگیمینگ

تعریف

انجام کارهای غیر ممکن و غیر طبیعی در رول پلی و یا ندادن فرصت کافی برای آرپی کردن فرد مقابل.استفاده از وسیله نقلیه شغلتان برای استفاده های شخصی، AFK کردن در حالت On-Duty

۳-۱

دستبند زدن و یا گشتن یک نفر بدون انجام رول پلی

۳-۲

دستبند زدن و یا گشتن یک نفر بدون انجام رول پلی

۳-۳

طبق این قانون شما باید عکس العمل شخص مقابل را در do/ بپرسید و تا 30 ثانیه منتظر پاسخ او بمانید. اگر شخص پاسخی نداد شما میتوانید دستور مربوط را به اجبار اجرا کنید بعد از هشدار های لازم به فرد از طریق OOC chat.

۳-۴

تنها زمانی می توانید بدون پرسیدن عکس العمل رول پلی را اجرا کنید که شخص زخمی (Injure) شده باشد. ولی حتما باید me/ استفاده شود.
Last modified 8mo ago