13: Player Theft and Scam

تعریف

پلیر ها زمانی میتوانند اقدام به گروگان گیری کنند که:
-- شما حق کشتن فرد را داشته باشید. (همراه با مدرک OOC) مگر با توافق طرفین در ooc -- تحت هیچ صورت Medic رو نمی توانید گروگان بگیرید مگر با توافق طرفین NPC و BOT را نمی توانید گروگان بگیرید -- شما نمی توانید گروگان را به داخل خانه نگه دارید. -- گروگانگیری باید هدف و دلیل کافی داشته باشد. به طور مثال: شما نمی توانید گروگان را بدون دلیل در صندوق ماشین گذاشته و نگه دارید. -- شما می توانید از رفیق خودتان برای گروگانگیری در بانک استفاده کنید.یک گروگان فقط در رابری مجاز است. (fake hostage) -- شما نمی توانید گروگان فیک و گروگان معمولی با هم در یک رابری بانک داشته باشید
Last modified 8mo ago
Copy link