24: Pause rp
قوانین مربوط به نگهداشتن آرپی توسط ادمین

تعریف:

-- احترام به هر ادمینی واجب است. -- بی احترامی در rp pause از نظر قانون ooc insult تلقی می شود و با آن به شدت برخورد میشود۰ -- باید با رعایت نوبت و احترام دیگران و با اجازه ادمین در rp pause حرف بزنید۰ -- به هیچ عنوان وارد محدوده rp pause نشوید . -- تا وقتی rp pause است از آن ناحیه خارج نشوید.
Last modified 8mo ago
Copy link