4: New Life Rule
NLR قوانین

۴-۱

شما هنگامی که زخمی میشوید و می میرید از بیمارستان اسپاون می شوید, شما طبق این قانون باید اتفاقات قبل از مرگ خود را فراموش کنید.

۴-۲

شما همچنین تا ۳۰ دقیقه نمیتوانید به محل مرگ خود برگردید. اگر قاتل شما در صحنه بود شما نمیتوانید به محل کشته شدن خود برگردید.

۴-۳

شما حق ندارید با فردی که شما را کشته یا شما آن را کشته اید هیچ گونه آرپی یا صحبت داشته باشید به مدت 1 ساعت و بالعکس.

۴-۴

شما در یک سرقت کشته میشوید. این یعنی شما یا دوستانتان نمی توانید اطلاعات از صحنه مرگ را به زندگی جدیدتان انتقال دهند.

۴-۵

فکشن هایی مثل پلیس و مدیک اگر در یک صحنه ای کشته شود و همان گروهی که آنها را کشته است بلافاصله بسمت مغازه بروند و مغازه را بزند و پلیس و مدیک می تواند وارد آن صحنه شوند بدونه آنکه زمان 30 دقیقه تمام شود.
Last modified 8mo ago
Copy link