6: Massive Shootout
قوانین درگیری های بزرگ

تعریف

به درگیری های مسلحانه ای که بین 2 یا چند گروه در یک منطقه باشد درگیری بزرگ گفته میشود

درگیری های بزرگ

برای شروع درگیری های بزرگ باید علاوه بر دلیل کافی، مدارک از نحوه شروع درگیری داشته باشید. شما تنها زمانی می توانید در درگیری های بزرگ مداخله کنید که قصد همیاری یکی از گروه های درگیر را داشته باشید. تنها ارگان های دولتی قادر به مداخله و سرکوب دیگری هستند. نزدیک شدن و یا عبور از محل درگیری بزرگ برای افراد خارج از درگیری ممنوع است. (FRP)
Last modified 7mo ago