18: Harassment
قوانین آزار و اذیت

تعریف

افشای اطلاعات شخصی شخص دیگر یا ایجاد چنین تهدیداتی ممنوع است.
-- ارعاب بازیکنان بازی از روی سرور یا آزار مداوم آنها در بازی به دلایل مختلف ممنوع است تا عمداً تجربه بازی آن ها را ضعیف جلوه دهند یا تجربه ان فرد را از بازی زننده کنند. و برای انجام چنین rp هایی باید در /occ اجازه از فرد گرفته باشید.
-- شما تنها زمانی مجاز به گزارش Harassment هستید که حداقل یک بار شخص خاطی را در چت OOC مطلع کرده باشید و شخص همچنان به عمل خود ادامه دهد (برای مواردی که خود در Harass دخیل باشید یا شروع کننده باشید در یک موقعیت، مجاز به گزارش نیستید)
Last modified 8mo ago
Copy link