7: Fear RP
قانون ترس از جان

تعریف

طبق این قانون در مرحله اول جان شما و در ادامه دیگر دوستانتان از همه چیز برای شما مهمتر است و هنگامی که کسی از نزدیک مستقیما با اسلحه اش شما یا آنها را تهدید میکند شما موظف هستید هر کاری که شخص از شما
مثال مواقعی که جان شما در خطر محض می باشد:
-- هنگامی که اسلحه از فاصله ی نزدیک روی شما گرفته شده(پیاده یا سوار بر موتور) -- هنگامی که اسلحه از فاصله ی نزدیک روی شما گرفته شده در حالی که شما در ماشین خاموش نشسته اید. -- وقتی که شخصی برای نوشتن آرپی(/me do/) اسلحه خود را پایین میاورد. -- شما فقط زمانی می توانید با وسیله نقلیه وارد یک موقعیت تیراندازی بشوید که از ماشین به عنوان سنگر(cover) یا وسیله ی فرار استفاده شود.
مثال مواقعی که جان شما در خطر محض نمی باشد:
-- هنگامی که اسلحه از فاصله ی نزدیک روی شما گرفته شده در حالی که شما در ماشین روشن و سالم نشسته اید. -- هنگامی که اسلحه ی شما قبل از اینکه فرد حمله کند در دستتان باشد. -- وقتی که دیده فرد نسبت به شما توسط یک شئ محدود شده باشد(block) -- در یک صحنه تیراندازی فعال فقط زمانی می توانید یک فرد زخمی را حمل کنید که پشت یک مانع باشید یا خودتان توسط ماشین مانع ایجاد کنید.(در وهله اول حفاظت از جان خودتان)
Last modified 8mo ago
Copy link