14: Combat and RP logging

تعریف

پلیر ها مجاز به خروج از سرور برای فرار از یک صحنه رول پلی و یا جلوگیری از اتفاقات منفی IC بر روی کاراکتر خود نیستند، در صورتی که بازی شما کِرَش خورد، شما موظفید تا به طرفین رول پلی اطلاع دهید و پس از وصل شدن مجدد به سرور، رول پلی را ادامه دهید. در زمانی که پلیری به هر دلیل از سرور بیرون افتاد، در زمان بازگشت او به سرور، باید تمامی برتری هایی که قبل از خروج از سرور داشت را داشته باشد.
Last modified 8mo ago
Copy link